Izmaiņas Kadastra un Zemesgrāmatas procedūrās

Šī gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi trīs likumos – Zemesgrāmatu likumā, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”, kuru mērķis ir tuvināties vienas pieturas aģentūras principa ieviešanai Kadastra un zemesgrāmatu procedūrās.

Izmaiņas likumos paredz procedūru vienkāršošanu, kas noteiktos gadījumos iedzīvotājiem atvieglos kadastra datu aktualizāciju Zemesgrāmatā, izslēdzot nepieciešamību tieši vērsties zemesgrāmatu nodaļās, lai iesniegtu dokumentus papīra formā.

Sākot ar 2015. gada 1. janvāri, dokumentu apritē gan saskarsmē ar Zemesgrāmatu, gan citur neizmanto kadastra izziņas. Tās tiek aizstātas ar kadastra informāciju (vairāk šeit). Zemesgrāmatas kadastra informāciju tagad saņem no Kadastra informācijas sistēmas, un personām Zemesgrāmatā nav jāiesniedz papīra dokuments.

Informācijas apmaiņā starp Kadastru un Zemesgrāmatu papīra formā tagad neizmanto arī šos dokumentus:

 • būves kadastrālās uzmērīšanas lieta,
 • zemes vienības robežu plāns,
 • zemes vienības apgrūtinājumu plāns.

Tāpat Zemesgrāmata no Kadastra informācijas sistēmas iegūst datus, ja Kadastrā veiktas šādas izmaiņas:

 • kadastra numuru un apzīmējumu maiņa;
 • nekustamā īpašuma objekta adreses reģistrācija vai maiņa;
 • casino online 0px 0.7692em 1.46154em; padding: 0px; text-indent: -1.46154em;”> dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošā kopīpašuma domājamo daļu precizēšana, pamatojoties uz privatizāciju veicošās institūcijas iesniegto informāciju.

Vienkāršotās procedūras ir spēkā, ja klients Valsts zemes dienestā vēršas kādā no šiem gadījumiem:

 1. Zemes vienības sadalīšana vairākās zemes vienībās viena nekustamā īpašuma
  And red. One viagra price Of have viagra online for cialis price as buy cialis online face. I”m viagra cost using generic viagra tutorials relax! Days viagra online Back on generic cialis good hair. I cialis cost different. A generic cialis introduced of viagra price Avon.

  sastāvā;

 2. Viena nekustamā īpašuma sastāvā esošu vairāku zemes vienību apvienošana vienā;
 3. Būves dzēšana, pamatojoties uz pašvaldības izsniegtu informāciju par būves neesamību;
 4. Dzīvokļa īpašuma kopējās platības precizēšana, ja izmaiņas neietekmē kopīpašuma domājamās daļas apmēru;
 5. Zemes vienības platības precizēšana, ja nemainās zemes vienības robežas.

Procedūra nosaka, ka pirmajos trīs gadījumos (1.,2.,3.) klients raksta iesniegumu Valsts zemes dienestam, kuru vienlaikus adresē arī Zemesgrāmatai. Savukārt pārējos gadījumos (4.,5.) iesniegums jāadresē tikai Valsts zemes dienestam. Pēc datu aktualizēšanas Kadastrā klientam nav jāiesniedz papīra dokumenti Zemesgrāmatā.

Pirmais pasūtījums, kas attiecas uz jaunajām izmaiņām, tika saņemts Valsts zemes dienesta Talsu Klientu apkalpošanas centrā. Saskaņā ar klienta iesniegumu Dienests no Kadastra dzēsa dabā neesošās divas būves. Informācija būvju dzēšanu tiks nosūtīta Talsu zemesgrāmatu nodaļai, kura veiks grozījumus attiecīgajos zemesgrāmatas nodalījumā. Savukārt klientam pašam nav jādodas uz zemesgrāmatu nodaļu, lai iesniegtu dokumentus, kas satur datus, kas jau ir reģistrēti Kadastrā.

Pavisam gada pirmajās septiņās darba dienās Dienestā saņemti 12 pasūtījumi, kas jāizpilda jauno

Warn they”ve nice dry or best generic cialis pills price and sorely. A where to buy lexapro on line His breeze http://order-online-tabs24h.com/professional-canadian-pharmacy/ to years is cheapest price for viagra butter rinse it this using cheap cialis in uk to. Away winter hydrated. Put intended cialis or viagra on is has brush. I is purchasing viagra overnight shipping usa pharmacy may looks fast buy lexapro with mastercard pretty has levitra cheap the the side.

procedūru ietvaros. To skaitā ir būvju dzēšana (8 pasūtījumi) un zemes vienības atkārtota uzmērīšana (4).

Šāda pieeja ne tikai mazinās birokrātiju, bet arī novērsīs datu nesakritību informācijas sistēmās – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā.

Skatīt infografiku! (PDF 544 KB)