Ministru kabineta noteikumi Nr. 505 Rīgā 2016. gada 2. augustā (prot. Nr. 38 18. §) Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi VZD prezentācija