Nekustamā īpašuma iegāde: riski un padomi

 

SIA “Ģeometrs” vadītājs Andris Mazkalniņš stāsta, ka pieredze rāda, ka lielākoties, iegādājoties nekustamo īpašumu, cilvēki to dara pirmo reizi un viņiem ir daudz jautājumu. Ņemot vērā, ka jauna nekustamā īpašuma iegāde ir sarežģīts un laikietilpīgs process, “Ģeometrs” speciālisti ir apkopojuši galvenos nosacījumus nekustamā īpašuma iegādei.

Pirms  iegādāies zemi, būtiski noskaidrot pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas. Šīs zonas ir pilsētas, ciema vai lauku teritorijas daļa ar definētām robežām, kurai teritorijas plānojumā vai lokālprānojumā noteikti atļautie izmantošanas veidi un apbūves parametri. Funkcionālās zonas ir, piemēram, savrupmāju apbūves teritorijas, daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas, kā arī rūpnieciskās apbūves teritorijas un citas. Attiecīgi no katras noteiktās funkcionālās zonas ir atkarīga arī turpmāk atļautā apbūve.

Informācija par noteiktajām funkcionālajām zonām ir pieejama katras pašvaldības tīmekļvietnē vai konsultācijā ar pašvaldības klientu apkalpošanas servisu.

Tāpat būtiski pārbaudīt, vai teritorija ir “geolatvija.lv” izstrādāts detālplānojums ar saistošu realizācijas kārtību. Detālplānojums ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas plānojums, un to izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.

Savukārt, iegādājoties nekustamo īpašumu ar apbūvi, būtiski noskaidrot, vai izvēlētajam mājoklim nav iepriekš veiktas nesaskaņotas pārbūves, kas nākotnē varētu sagādāt problēmas. Tostarp, iegādājoties tādu īpašumu, kas pārbūvēts pašrocīgi, grūtības var sagādāt fiansējuma saņemšana bankā, renovācijas un rekonstrukcijas, kā arī potenciāla pārdošana nākamajiem īpašniekiem.

Vienlaikus jāpārliecinās par īpašumtiesībām un nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem, ko iespējams veikt portālā “zemesgramata.lv”. Šajā konetekstā jāpārliecinās par nekustamā īpašuma pašreizējo īpašnieku, kā arī jāpārbauda īpašuma apgrūtinājumi (piemēram, hipotēkas, aizliegumi vai reālnastas).

Lai pārliecinātos par iegādājamā nekustamā īpašuma sastāvu, pircējam iesakām apmeklēt Valsts zemes dienesta tīmekļvietni “vzd.gov.lv”, vai arī vērsties pie attiecīgajiem speciālistiem dienesta filiālēs. Valsts zemes dienestā jānoskaidro, vai zemes gabalam ir aizsargjoslas, kas būtiski ietekmē nekustamā īpašuma izmantošanu (augstsprieguma līnijas, mikroliegumi, kāpu aizsargjoslas, u.tml.), ceļa aizsargjoslas vai kultūras pieminekļu zonas.

Pirms pieņemt lēmumu par apbūvēta nekustamā īpašuma iegādi, noteikti jāpārliecinās par tā inventerizācijas lietu. Citiem vārdiem jāpārbauda vai aktuālā būves vai telpu kadastrālā uzmērīšanas lieta sakrīt ar faktisko stāvokli dabā, savukārt, ja tiek konstatētas neatbilstības, jāapsver vai un kā nelikumīgās darbības legalizēt. Legalizācijas procesu iesakām sākt ar konsultāciju pie būvspeciālista vai attiecīgās būvvaldes. Lēmuma pieņemšanā jāņem vērā arī izmaksas, kas saistītas ar jaunas kadastrālās lietas sagavaošanu.

Tāpat, iegādājoties nekustamo īpašumu, nepieciešams pārliecināties par tā tehniskajiem riskiem. Cita starpā svarīgi noskaidrot īpašumam pienākošo komunikāciju specifiku – elektrības, ūdens, kanalizācijas un gāzes pieslēgumus. Visu informāciju par pienākošajām komunikācijām un to parametriem iespējams iegūt sazinoties ar attiecīgā pakalpojuma sniedzēju.

Ja, iegādājoties zemi, plānots uz tās celt māju vai kādu citu būvi, nepieciešams ņemt vērā zemes gabala konfigurāciju, zemes nestspēju jeb ģeotehnisko izpēti, kā arī applūšanas risku un citus aspektus.

Līdztekus nepieciešams apsvērt piekļuvi nekustamajam īpašumam, kaimiņu faktoru, atpūtas iespējas un infrastruktūru, kā arī uzturēšanas izmaksas. Pie uzturēšanas izmaksām jāskaita ne tikai saistīto pakalpojumu, tādu kā komunālo maksājumu, elektrības un gāzes izmaksas, bet arī īpašuma projektēto jeb prognozēto kadastrālo vērtību. Informācija par kadastrālo vērtību pieejama Valsts zemes dienesta datu portālā. Izmantojot iegūtos datus, pircējs var aprēķināt iespējamo nekustamā īpašuma nodokli.

Pie citām papildus izmaksām jāmin arī pirkuma darījuma noformēšanas izmaksas jeb komisijas maksas, notāru pakalpojumu izmaksas, kā arī Valsts kancelejas nodevu apmērs pirkuma darījuma nostiprināšanai zemesgrāmatā.

“Ģeometrs” vadītājs Andris Mazkalniņš skaidro, ka uzņēmuma augsti kvalificētie eksperti un speciālisti palīdzēs atbildēt uz neskaidrajiem jautājumiem saistībā ar mājokļa iegādi un visiem attiecīgajiem uzmērīšanas darbiem. “Mūsu firmas speciālisti ir atvērti un pastāsta klientiem, kas jāņem vērā iegādājoties nekustāmo īpašumu,” uzsver Mazkalniņš.