Par mazēku būvniecību.

Ko darīt ja lauku sētā domājiet celt pirtiņu, kas būs mazāka par 60 m2?

1 grupas ēka  vai mazēka var būt vientāva ēka, ar apbūves laukumu līdz 60 m2 . Lai uzsāktu būvniecību pietiek tikai ar vietējo būvvaldi saskaņot ēkas piesaisti (novietojumu) un būves tehnisko risinājumu ( aprakstu). Ieceres dokumentāciju var izstrādāt un iesniegt akceptēšanai pats būvniecības ierosinātājs. Elektroniski būvniecības iecere jāreģistrē  Būvniecības informācijas sistēmā (bis.gov.lv.

Ar normatīvo bāzi  par 1 grupas ēkas vai mazēkas būvniecības procesu sīkāk  var iepazīties Būvniecības likumā,  Vispārīgie būvnoteikumos,  Ēku būvnoteikumos,  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, un citos likumdošanas aktos.

Būvējot pirmās grupas ēkas, dokumentu kārtošana ir vienkāršāka. Ēku būvnoteikumu 2.2. nodaļā teikts, ka pirms būvdarbu uzsākšanas būvniecības informācijas sistēmā iesniedz paziņojumu par būvniecību sīkāk skatīt Ēku būvnoteikumos

Dažos gadījumos var būt nepieciešami citi dokumenti. Tas var būt saskaņojums ar pierobežnieku, ja ēku grib būvēt tuvāk, nekā paredz normatīvie akti, un attālumu atļauts samazināt ar kaimiņa rakstisku piekrišanu. Ja ēku grib būvēt uz cita zemes, vajadzīga zemes īpašnieka piekrišana. Ja zeme pieder vairākiem kopīpašniekiem, nepieciešams, lai tam rakstiski piekrīt visi kopīpašnieki. Dažkārt normatīvie akti prasa saskaņojumu ar citām institūcijām vai vēl kādus dokumentus, kas noteikti vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā.

Nododot ēku ekspluatācijā, pasūtītājam pie mērniekiem jāpasūta izpildmērījuma plāna izgatavošana (ar ēkas novietni, izbūvētiem ārējiem inženiertīkliem un citām vienlaikus izbūvētām būvēm).

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā ir noteikts, ka būves kadastrālo uzmērīšanu var neveikt, ja inženierbūve vai būvniecības jomā noteiktās pirmās grupas ēka reģistrēta uz iesniegto izpildmērījumu pamata.