Datu aizsardzība

SIA ĢEOMETRS

personu datu aizsardzības politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA ĢEOMETRS (turpmāk – ĢEOMETRS), vienotās reģistrācijas Nr.43603046520, biroja adrese Jelgavā, Vecpilsētas ielā 21, LV-3001.
 2. ĢEOMETRS kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: geometrs@geometrs.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai, vēršoties ĢEOMETRS juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 17.punktu.

Dokumenta piemērošanas sfēra

 1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas norādītas pielikumā Nr. 1.
 1. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
 • fiziskajām personām – klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam) saņem vai nodod ĢEOMETRS jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • ĢEOMETRS biroja un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
 • ĢEOMETRS uzturēto interneta mājaslapu un mobilo lietotņu apmeklētājiem (turpmāk – Klienti).
 1. ĢEOMETRS rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu apstrādes likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 1. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (ĢEOMETRS interneta mājaslapā vietnē (sadaļā: Pieteikt pakalpojumu), mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
 1. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus ĢEOMETRS.

 Personas datu apstrādes nolūki

 1. ĢEOMETRS apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
 • Pakalpojumu sniegšanai:

– klienta identificēšanai;
– līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
– pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
– pakalpojumu darbības nodrošināšanai;
– garantijas saistību izpildei;
– preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
– pakalpojuma lietošanas veicināšanai;
– pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
– klientu apkalpošanai;
– iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
– klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
– norēķinu administrēšanai; 
– kredītspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai; 
– parādu atgūšanai un piedziņai; 
– mājaslapu darbības uzlabošanai.

 • Biznesa plānošanai un analītikai:

– statistikai un biznesa analīzei;
– plānošanai un uzskaitei;
– efektivitātes mērīšanai;
– datu kvalitātes nodrošināšanai;
– tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; 
– atskaišu sagatavošanai;
– klientu aptauju veikšanai;
– riska vadības aktivitāšu ietvaros.

 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus ĢEOMETRS.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 1. ĢEOMETRS apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
 • līguma noslēgšanai un izpildei– lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei– lai izpildītu ĢEOMETRS saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās (leģitīmās) interesēs– lai realizētu no ĢEOMETRS un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas ĢEOMETRS leģitīmās (likumīgās) intereses.
 1. ĢEOMETRS likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
 • veikt komercdarbību;
 • sniegt mērniecības darbu pakalpojumus;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz biroju, interneta mājaslapās;
 • analizēt ĢEOMETRS mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • administrēt Klienta kontu ĢEOMETRS mājaslapās, interneta vietnēs un mobilajos lietojumos;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
 • reklamēt savas pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrāde

 1. ĢEOMETRS apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un ĢEOMETRS saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 2. ĢEOMETRS attiecībā uz Klientu veic personisku lēmumu pieņemšanu.

Personas datu aizsardzība

 1. ĢEOMETRS aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un ĢEOMETRS saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
 • Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
 • Ugunsmūri;
 • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēju kategorijas

 1. ĢEOMETRS neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem elektronisko sakaru, satura vai citiem pakalpojumiem, izņemot:
 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, Valsts zemes dienestam, mērniecības datu uzturētajam vai pašvaldību un valsts iestādēm), par ko Klients tiek informēts attiecīgā pakalpojuma līgumā);
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos ĢEOMETRS likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskarusi šīs ĢEOMETRS likumīgās intereses.

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

 1. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, ĢEOMETRS personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.
 2. Šādos gadījumos ĢEOMETRS nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

 Personas datu glabāšanas ilgums

 1. ĢEOMETRS glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ĢEOMETRS vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 1. Pēc tam, kad 17. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

 1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
 2. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt ĢEOMETRS piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt ĢEOMETRS veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz ĢEOMETRS likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no ĢEOMETRS pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
 3. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
 • rakstveida formā klātienē ĢEOMETRS birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
 • izmantojot mājas lapu WWW.GEOMETRS.lv.
 1. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, ĢEOMETRS pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 2. ĢEOMETRS atbildi Klientam nosuta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai e-pastu, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

24.ĢEOMETRS nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 1. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot, ĢEOMETRS pakalpojumu pieteikšanas formās, ĢEOMETRS pakalpojumu lietotnēs, ĢEOMETRS un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), zvanot uz ĢEOMETRS tālruni: 63021434 vai klātienē  ĢEOMETRS birojā.
 2. Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar klienta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams pielikumā Nr.1.
 3. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir – mājas lapās WWW.GEOMETRS.lv zvanot uz ĢEOMETRS tālruni 63021434 vai klātienē ĢEOMETRS birojā, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
 4. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
 5. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu

 1. ĢEOMETRS veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

31.Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi ĢEOMETRS veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu izpildi, dokumentācijas saskaņošanas laiku, informācija par rēķiniem u.c.).

Komerciāli paziņojumi

 1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par ĢEOMETRS un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) ĢEOMETRS veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
 2. Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, ĢEOMETRS var veikt arī izmantojot, automātiskas zvanīšanas iekārtas.

34.Klients piekrišanu ĢEOMETRS un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai, ĢEOMETRS pakalpojumu pieteikšanas formās, ĢEOMETRS pakalpojumu lietotnēs, ĢEOMETRS un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).

35.Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • nosūtot e-pastu uz adresi geometrs@geometrs.lv;
 • zvanot uz ĢEOMETRS tālruni 63021434;
 • klātienē ĢEOMETRS birojā;
 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

36.ĢEOMETRS pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

37.Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka ĢEOMETRS var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

 1. ĢEOMETRS mājaslapas var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi pievienoti pielikumā un pieejami **.

39.ĢEOMETRS mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko ĢEOMETRS nenes atbildību.

 Citi noteikumi

 1. ĢEOMETRS ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju. ĢEOMETRS saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas ĢEOMETRS mājaslapā.

*Ja tāds tiks ieviests ; **Ja tādas tiks ieviestas

 Pielikums Nr. 1

SIA ĢEOMETRS privātuma politikas pielikums

                   Datu kategorijas

Nr.

Datu kategorija

Piemēri

1

Personas identifikācijas dati

vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, pases Nr./ID numurs

2

Personas kontaktinformācija

adrese, telefona numurs, e-pasta adrese

3

Īpašo kategoriju dati (sensitīvie)

invaliditātes pazīme

4

Klienta kontaktpersonu dati

kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs

5

Klienta dati

klienta līguma numurs, klienta reģistrēšanas datums, statuss

6

lietotnes

WWW.GEOMETRS.lv dati

veiktās darbības lietotnē WWW.GEOMETRS.lv

7

Piegādātāja dati

piegādātāja numurs, rēķina informācija, adrese, bankas konta numurs

 

8

Klienta profilēšanas1 dati

Klienta informācija par tam piederoši īpašumu – atrašanās vietu, lielumu, dokumentiem.

 

9

 

Pakalpojuma dati

pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma adrese, cena, atlaide.

10

Pakalpojuma līguma dati

līguma numurs, parakstīšanas / apstiprināšanas datums, veids, pielikuma numurs, pielikuma datums

 

11

 

Darījuma dati

darījuma numurs, datums, darījuma nosaukums, veids, statuss, pakalpojuma ierīkošanas informācija

 

12

 

Komunikācijas dati

ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, reģistrētājs, saturs, kanāls, piegādes statuss

13

Dalītā maksājuma dati

dalītā maksājuma līguma numurs, lēmums, maksājumu grafiks

14

Maksātspējas pārbaudes dati

statuss par ārēja parāda esamību, kredītriska vērtējums, maksātspējas statuss

 

15

 

Norēķinu dati

norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija

16

Iebildumu dati

iebilduma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts

 

17

 

Klientu aptauju dati

aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes

18

ĢEOMETRS  interneta lapās veiktās

darbības

IP adrese, veiktās darbības nosaukumus, interneta lapas sadaļa, datums un laiks

19

Fotogrāfijas un attēli

fotogrāfijas no klientu īpašumiem, objektu fotofiksāciju, uzņemšanas datums

 

20

 

Video dati

video no klientu īpašumiem, videonovērošana  ĢEOMETRS objektos, ierakstīšanas datums

21

Sarunu ierakstu dati

ĢEOMETRS klientu apkalpošanas tālruņu sarunu ieraksti, datums un laiks

22

Pieejas dati sistēmām

klientam piešķirtie lietotājvārdi un paroles

* Piemēri neietver izsmeļošu attiecīgajā datu kategorijā ietilpstošo datu uzskaitījumu.

1 Profilēšana – izpaužas kā jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kurā izvērtē ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši, lai analizētu vai prognozētu aspektus saistībā ar sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, veselību, personīgām vēlmēm vai interesēm, uzticamību vai uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos, kamēr šādai apstrādei ir juridiskas sekas attiecībā uz fizisko personu vai kamēr tā līdzīgā veidā ievērojami ietekmē fizisko personu.