Pasūtījumu pieteikšana

Izvēlēties pakalpojumu*
Īpašuma / objekta adrese:*
Kadastra apzīmējums:
Vārds, Uzvārds:
Tālrunis:
-
E-pasta adrese:*
Vēstules teksts:

* Obligāti aizpildāmie lauki

*

SIA ''ĢEOMETRS" rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Sīkāk skatīt mūsu sadalā Datu aizsardzība.