Inženierģeodēziskie darbi

Ēku un būvju deformāciju noteikšana (monitorings).

Konstrukciju novietojuma pārbaude.

Karjeru izstrādes tilpuma aprēķināšana.

Būvelementu un zemes virsmas nivelēšana.

Citi darbi pēc pasūtītāja pieprasījuma.