Zemes ierīcība

Zemes ierīcības projektu izstrādā :

1) zemesgabalu robežu pārkārtošanai;

2) zemesgabalu apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai;

3) zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai;

4) zemes konsolidācijai;

5) piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemesgabalam;

6) pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām);

7) uz zemesgabalu attiecināmo teritorijas plānojumā un citos normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšanai.

Pašreiz viss pieprasītākie ir zemes ierīcības projekti zemes sadalei, jo bez tā  nevar sadalīt zemi atsevišķos zemes gabalos.